Vendors tout their wares outside Accra's Kaneshi market - Vikki Chambers